Pretest BENJAMA

การสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้ ฯ   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ปีการศึกษา 2563

 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ
 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันวัดความรู้ ฯ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา
คำแนะนำ : สามารถพิมพ์ ชื่อ - สกุล หรือข้อความบางส่วน โดยไม่ต้องป้อนคำนำหน้าชื่อ และระหว่างชื่อกับสกุลให้ เว้นช่องว่าง 2 ช่อง

สถิติผู้เข้าชม : 5320

( กรณีที่พบข้อมูลไม่ถูกต้อง ติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โทร. 075-809579 ต่อ 2 )
พัฒนาระบบโดย งานไอซีที กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ