ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา
คำแนะนำในการกรอกข้อมูล : ในการค้นหา ชื่อ-สกุล หรือ ชื่อ ไม่ต้องป้อนคำนำหน้าชื่อ และระหว่างชื่อกับสกุลให้ เว้นช่องว่าง 2 ช่อง
สถิติการเข้าชม : 1
สอบถามข้อมูล : กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โทร. 08 5474 2087 (ในเวลาราชการ)