ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2562
  เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก)
  เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)งานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สถิติผู้เข้าชม : 7047