ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2562
  เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก)
  เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)งานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สถิติผู้เข้าชม : 6350