ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2561 (Update!)
  เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก)
  เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)งานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สถิติผู้เข้าชม : 7516