โครงการห้องเรียนพิเศษ   ปีการศึกษา 2565
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19)”
*** ประกาศ นักเรียนสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ***
*** เนื่องจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศมีการเปลี่ยนแปลงการจัดห้องสอบเพื่อให้เป็นไปตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๓๐๗/๙๔๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 ซึ่งกำหนดให้ในการจัดห้องสอบ กรณีห้องเรียนปกติ (ขนาด 8x8 เมตร) ให้จัดได้ไม่เกินห้องละ 20 คน โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ดังนั้นให้ผู้สมัครสอบทำการตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและพิมพ์ใบสมัครใหม่อีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก ***


ติดต่อ/สอบถาม โทร.0 7580 9579 ต่อ 116
โปรแกรมบราวเซอร์ที่แนะนำให้ใช้สมัครออนไลน์ Google Chrome หรือ FireFox
สถิติการเข้าชม : 34010 E[0]S[0]M[0]